Trong đó Đoàn Thanh niên Bệnh viện đã giới thiệu được 7 Đoàn viên. Đây là những Đoàn viên thật sự ưu tú, có lập trường tư tưởng vững vàng và ý chí phấn đấu cao, xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.