Sáng ngày 16/8, Đảng ủy Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị “ Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW 9 (khóa XI)” cho trên 400 cán bộ, đảng viên. Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên được đồng chí Hoàng Anh Trung - Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) đặc biệt đi sâu vào phân tích Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/06/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Với mục tiêu chung là: Xây dựng nền văn hóa Việt Nam và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo vệ sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.


Toàn cảnh hội nghị


Đồng chí Hoàng Anh Trung – Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu các nội dung trong hội nghị

Nghị quyết đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Nghị quyết đã đề ra 4 nhóm giải pháp là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hóa; xây dựng đội ngũ làm công tác văn hóa và tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa.

Cũng tại hội nghị đồng chí Hoàng Anh Trung đã giới thiệu quy chế bầu cử trong Đảng, công tác chuẩn bị cho Đại hội khóa XII của Đảng, tình hình thế giới từ khi Trung Quốc hạ đặt dàn khoan 981 trái phép vào vùng biển Việt Nam và phương pháp đấu tranh của Đảng nhà nước ta. Hội nghị giao cho các chi bộ thảo luận chương trình hoạt động để đưa nghị quyết trung ương 9 vào thực tiễn.