Hướng dẫn sử dụng kháng sinh ban hành kèm teo Quyết định số 708/QĐ-BYT: Download/Resources/Van-ban-phap-quy/Danh muc thuoc/TAI LIEU DUONG DAN SU DUNG KHANG SINH BYT 2015.pdf