I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân về truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của QĐND Việt Nam anh hùng và hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ; góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ động viên thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững niềm tin, tinh thần độc lập, ý chí tự cường, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, bảo vệ vững chắc, trọn vẹn chủ quyền vùng trời, vùng biển, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

- Cuộc thi phải được tổ chức chặt chẽ, đúng tiến độ, thiết thực, tiết kiệm, thu hút đông đảo thanh thiếu niên và nhân dân tham gia.

II.  NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ

1. Thể lệ, câu hỏi và đáp án: (Có bản kèm theo)

2. Tiến độ của cuộc thi:

- Phát động cuộc thi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Ngày 28/8/2014.

- Hạn cuối thu bài cấp huyện: Ngày 15/10/2014

- Cấp huyện sơ khảo, trao giải và gửi về tỉnh: Trước ngày 30/10/2014.

- Tổng kết, trao giải cấp tỉnh: Dịp kỷ niệm “70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân" (22/12/2014).

III. CƠ QUAN CHỈ ĐẠO, BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Cơ quan chỉ đạo: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Tổ chức cấp tỉnh các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

2. Cơ quan phối hợp tổ chức Cuộc thi:

Căn cứ Kế hoạch số 48/KH - UBND, ngày 23/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trân trọng mời các cơ quan tham gia Ban tổ chức Cuộc thi gồm:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên - Cơ quan thường trực Ban tổ chức Cuộc thi.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên;

- Báo Thái Nguyên;

- Đài PT - TH Thái Nguyên;

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên;

3. Phân công bộ phận thường trực Cuộc thi

* Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn

- Là bộ phận thường trực Cuộc thi, tham mưu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các huyện, thị, thành Đoàn, đoàn trực thuộc tích cực tham gia Cuộc thi.

- Tham mưu tổ chức hoạt động tuyên truyền về Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Phối hợp với Văn phòng Tỉnh Đoàn tham mưu xây dựng dự toán kinh phí các hoạt động phục vụ Cuộc thi.

* Tổ thư ký cuộc thi: Một số đồng chí cán bộ, chuyên viên của cơ quan thường trực và đơn vị phối hợp do Ban Tổ chức mời, phân công.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp tỉnh

- Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Cuộc thi.

- Đăng tải thể lệ, câu hỏi và thông tin tham khảo trên báo chí: Website tuoitrethainguyen.vn; Báo Thái Nguyên, Đài PT - TH Thái Nguyên.

- Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, giao chỉ tiêu cho các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

- Xây dựng đề cương, đáp án, thang điểm, hướng dẫn sơ khảo ở cấp huyện; chấm chung khảo cấp tỉnh và tổ chức lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi cấp tỉnh.

- Lựa chọn các bài dự thi đạt chất lượng gửi tham gia Cuộc thi cấp Trung ương.

 


2. Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc

- Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, giao chỉ tiêu cho các cơ sở Đoàn; động viên đoàn viên, thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia.

- Đẩy mạnh tuyên truyền về kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014); đăng tải nội dung, thể lệ và các tài liệu tham khảo của Cuộc thi trên các phương tiện thông tin, tuyên truyền tại địa phương, đơn vị.

- Chủ trì mời các thành viên thuộc các cơ quan, đơn vị có chuyên môn trên địa bàn để tổ chức sơ khảo cấp huyện (hướng dẫn sơ khảo sẽ được gửi sau khi hết hạn thu bài cấp huyện); lựa chọn các bài dự thi xuất sắc nhất gửi tham gia vòng chung khảo cuộc thi cấp tỉnh (Ít nhất 50 bài đối với mỗi đơn khối huyện và 25 bài đối với mỗi đơn vị khối trực thuộc - trong đó, mỗi đơn vị phải có ít nhất một bài dự thi thực hiện dưới dạng video clip). Số bài còn lại, lưu lại tại đơn vị để phục vụ công tác kiểm tra (thời gian lưu bài ít nhất 1 tháng sau khi tổng kết Cuộc thi cấp tỉnh).

- Kinh phí thực hiện: Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch kinh phí phục vụ công tác tổ chức sơ khảo cấp huyện và tương tương, báo cáo đề xuất với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với ngành chức năng để đảm bảo thực hiện.

* Địa chỉ nhận bài dự thi cấp tỉnh:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Thái Nguyên, số 12, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. ĐT: 02803.755.293

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân” đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn (b/c);

- VP, Ban Tuyên giáo, Ban Quốc

Tế, Ban kiểm tra TW Đoàn (b/c);

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);

- Lãnh đạo UBND tỉnh (b/c);

- Đ/c Ma Thị Nguyệt - PCTUBND tỉnh (b/c);

- VP, Ban Tuyên giáo, Ban Dân

vận, Ban Nội chính Tỉnh ủy (b/c);

- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh (p/h);

- Báo Thái Nguyên; Đài PTTH TN (p/h);

- Bộ CHQS tỉnh (p/h);

- Các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy (p/h);

- BTV các H, T, T Đoàn & Đoàn trực thuộc (t/h);

- TT, các Ban Tỉnh Đoàn (c/đ);

- Lưu VP, Ban TG, website.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

BÍ THƯ

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 


Dương Văn Tiến

 

THỂ  LỆ CUỘC THI TÌM HIỂU

“70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

và 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân”

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:   111-  KH/TĐTN-TG, ngày 28/8/2014)

-----------------

 


I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

2. Khuyến khích các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, học tập, công tác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

II. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

1. Cấp Trung ương:

a/ Giải tập thể dành cho các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc triển khai hiệu quả tại cấp cơ sở và nhiều bào dự thi cấp Trung ương có chất lượng: Gồm giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi kèm theo tiền thưởng:

- 01 giải nhất, trị giá:                                       15.000.000 đồng

- 02 giải nhì, trị giá mỗi giải         :                              7.000.000 đồng

- 03 giải ba, trị giá mỗi giải:                                         5.000.000 đồng

- Một số giải khuyến khích, trị giá mỗi giải:       2.000.000 đồng

b/ Giải tập thể dành cho các bài dự thi viết: Gồm giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi kèm theo tiền thưởng:

- 01 giải đặc biệt, trị giá:                                  10.000.000 đồng

- 02 giải nhất, trị giá mỗi giải                             5.000.000 đồng

- 03 giải nhì, trị giá mỗi giải:                              3.000.000 đồng

- 04 giải ba, trị giá mỗi giải:                                         2.000.000 đồng

- Một số giải khuyến khích, trị giá mỗi giải:       1.000.000 đồng

c/ Giải dành cho các bài dự thi video clip: Gồm giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi kèm theo tiền thưởng:

- 01 giải đặc biệt, trị giá:                                  15.000.000 đồng

- 01 giải nhất, trị giá mỗi giải                             7.000.000 đồng

- 03 giải nhì, trị giá mỗi giải:                              5.000.000 đồng

- 05 giải ba, trị giá mỗi giải:                                         3.000.000 đồng

- Một số giải khuyến khích, trị giá mỗi giải:       2.000.000 đồng

2. Cấp tỉnh: Căn cứ vào chất lượng bài dự thi và điều kiện kinh phí, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ chấm và xem xét trao giải thưởng cấp tỉnh.

3. Cấp huyện: Do các địa phương, đơn vị tự xác định tùy thuộc và điều kiện, tình hình thực tế.  

III. THỜI HẠN VÀ NƠI NHẬN BÀI DỰ THI

1. Thời hạn

- Phát động cuộc thi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Ngày 28/8/2014.

- Hạn cuối thu bài cấp huyện: Ngày 15/10/2014

- Cấp huyện sơ khảo, trao giải và gửi về tỉnh: Trước ngày 30/10/2014.

- Tổng kết, trao giải cấp tỉnh: Dịp kỷ niệm “70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân" (22/12/2014).

2. Nơi nhận bài dự thi

- Bài dự thi của đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân tại các đơn vị, địa phương trong tỉnh: Gửi về Văn phòng cơ quan Thường trực Đoàn thanh niên các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc (nơi người dự thi đang học tập, sinh sống và công tác).

- Bài dự thi của các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc: Gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Thái Nguyên, số 12, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 02803.755.293

IV. YÊU CẦU VỀ BÀI DỰ THI

1. Yêu cầu chung

- Cá nhân hoặc nhóm có thể sáng tác và gửi dự thi một hoặc nhiều bài dự thi với nhiều hình thức khác nhau trong cùng thời điểm. Người đăng ký dự thi phải là cá nhân hoặc đại diện nhóm.

- Bài dự thi phải ngắn gọn, súc tích theo yêu cầu của câu hỏi. Khuyến khích việc sưa tầm các tài liệu, tư liệu hình ảnh minh họa cho bài dự thi theo từng câu hỏi cụ thể.

- Ban tổ chức cuộc thi sẽ cung cấp những thông tin cần thiết để làm tư liệu cho người tham gia dự thi nghiên cứu, tham khảo. Những thông tin này được đăng tải trên website: tuoitrethainguyen.vn, Báo Quân đội nhân dân, Tiền phong, Thanh niên, Sinh viên Việt Nam từ tháng đầu tháng 8/2014.

- Ban tổ chức không trả lại bài đã tham gia dự thi và được sử dụng trong công tác tuyên truyền giáo dục không lợi nhuận.

2. Bài thi viết

- Bài thi sử dụng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy rõ ràng. Bài ghi rõ ở trang đầu các thông tin cá nhân: Họ tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại, thông tin liên hệ và đặc điểm bản thân (nếu cần thiết).

- Nếu gửi qua đường bưu điện ngoài phong bì ghi rõ: Bài dự thi tìm hiểu “70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân” và ghi rõ nơi gửi, nơi nhận.

3. Dự thi Video Clip

- Video clip dự thi có thể có hoặc không có lời bình, phụ đề. Trong trường hợp sử dụng thêm hình ảnh, âm nhạc hoặc ca khúc của người khác thì nhóm dự thi hoàn thành chịu trách nhiệm về bản quyền đối với tác giả.

- Video clip dự thi có thể được quay từ máy quay phim (chuyên hoặc bán chuyên), máy ảnh kỹ thuật số (Digital camera), điện thoại di động có hỗ trợ quay phim từ 720p trở lên (từ 3.0 megapixel trở lên) hoặc phần mền quay phim màn hình máy tính.

- Độ dài của video clip không ngắn dưới 1 phút và không dài quá 5 phút.

- Không chấp nhận video clip cắt ghép từ những video clip đã có sẵn từ trước trên mạng Internet hay từ bất cứ nguồn khác.

- Video clip dự thi không vi phạm hoặc là đối tượng trang chấp quyền sở hữu trí tuệ.

V. CÂU HỎI CUỘC THI

Câu 1: Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập ngày, tháng, năm nào? ở đâu? Ai làm Đội trưởng và Chính trị viên đầu tiên? Tư tưởng chỉ đạo khi thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân là gì?

Câu 2: Hãy nêu tên và thời gian diễn ra những chiến dịch tiêu biểu của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược?

Câu 3: Bản chất, truyền thống cách mạng vẻ vang của Quân đội ta được Bác Hồ khái quát như thế nào? Câu nói đó được Bác Hồ nói ở đâu, thời gian nào? Yếu tố quyết định bản chất cách mạng của Quân đội ta là gì?

Câu 4. Ngày hội Quốc phòng toàn dân được Đảng ta quyết định vào ngày, tháng, năm nào? Ý nghĩa của Ngày hội Quốc phòng toàn dân?

Câu 5: Hãy trình bày cảm tưởng, kỷ niệm của bản thân, của gia đình, quê hương mình về “Bộ đội Cụ Hồ”, về mối quan hệ đoàn kết quân dân, về chủ quyền, biển đảo quốc gia và trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay? (không quá 1.500 chữ).

----------------------------

 


BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Tài liệu đính kèm