1. Chủ đề: Tìm hiểu 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014)”.”.

          2. Nội dung, hình thức, đối tượng, thể lệ, câu hỏi, đáp án và cơ cấu giải thưởng (theo Kế hoạch số 111- KH/TĐTN-TG ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Tỉnh Đoàn Thái Nguyên) được Đăng tải trên trang website: www/bvdktuthainguyen.gov.vn

          3. Thời gian tham dự: từ ngày 05/9/2013 đến hết hết ngày 25/10/2014.

          4. Bài dự thi được nộp về Văn phòng Đoàn Bệnh viện hoặc nộp trực tiếp cho đ/c Nguyễn Quang Thịnh, UVBCH Đoàn Bệnh viện trước ngày 26/10/2014.

BCH Đoàn TN Bệnh viện kính đề nghị Bí thư các chi đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền để 100% cán bộ, đoàn viên hưởng ứng và tham gia cuộc thi nói trên.

Nhận được Công văn này kính đề nghị các Chi đoàn tập trung triển khai thực hiện để cuộc thi đạt kết quả cao.

Nơi nhận:

-VP Đảng uỷ, BGĐ (báo cáo);

- Các đ/c trong BCH;

- Như kính gửi;

 - Lưu: VP.
TM/BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

 


(Đã ký)

 


Đào Minh Nguyệt