Kế hoạch Tổ chức Hội thi và triển lãm ảnh với chủ đề " Hy Vọng" lần thứ 3 -2018 

1. Thời gian tổ chức từ ngày 20/01/2018 - 05/02/2018

2. Thời gian gửi ảnh trước ngày 05/02/2017,  gửi về Phòng Công tác xã hội, Tầng 9, Tòa nhà 15 Tầng, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. ĐT: 0208.659.053 hoặc gmail: congtacxahoibvtutn@gmail.com