Thực hiện kế hoạch triển khai công tác nghiên cứu khoa học năm 2015, tháng 12 năm 2015 Hội đồng khoa học Bệnh viện Đa khoaTrung ương Thái Nguyên đã tiến hành nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở. Hội đồng gồm 6 Tiểu ban đã làm việc nghiêm túc. Kết quả đã nghiệm thu được 72 đề tài nghiên cứu khoa học và 3 sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở. So với năm 2014 số lượng đề tài NCKH và sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã tăng lên cả về lượng và chất. Nếu năm 2014 số lượng đề tài là 59 đề tài thì năm 2015 đã tăng lên 16 đề tài và 3 sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Các đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị áp dụng vào thực tiễn trong công tác khám, điều trị cho người bệnh. Trong số 75 đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được nghiệm thu, kết quả xếp loại như sau: Xuất sắc 15, Tốt 39, Khá 16, Trung bình 05. Điểm nổi bật trong công tác nghiên cứu khoa học năm nay trong 75 đề tài NCKH và sáng kiến có số lượng cán bộ nữ tham gia là 38 người. Đặc biệt số lượng cán bộ là các điều dưỡng là chủ nhiệm đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật là 14 ngươì.