Sáng 21/9 tại điểm cầu Tỉnh đồng chí Dương Xuân Hùng - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Hội nghị được kết nối trực tuyến với điểm cầu các đảng bộ trực thuộc với sự tham gia của trên 950 đại biểu. 

Tại điểm cầu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên có sự tham gia của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy, các đồng chí là Bí thư của 50 Chi bộ thuộc Đảng bộ Bệnh viện.  

Điểm cầu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên 

        9 tháng vừa qua, ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ, chủ động tham mưu triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch. Trong đó, nổi bật là tham mưu có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp theo các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 khoá XIII về công tác xây dựng Đảng.

TS.BS Lê Thị Hương Lan - Ủy viên Ban thường vụ,Phó Giám đốc Bệnh viện đóng góp ý kiến tại điểm cầu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Điểm cầu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên kết nối trực tuyến với điểm cầu các đảng bộ trực thuộc với sự tham gia của trên 950 đại biểu. 

       Từ công tác tham mưu của Ngành, công tác kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân và xếp loại chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên của tỉnh được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, từng bước khắc phục những hạn chế. Chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, cũng như các nhiệm vụ về chính sách, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ được nâng cao.

      Từ những kết quả đã đạt được, một số nhiệm vụ trọng tâm được ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đề ra những tháng cuối năm là: Tập trung thực hiện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm; tăng cường công tác tham mưu các văn bản của Trung ương, Tỉnh, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định; tham mưu tổ chức kỳ thi tuyển công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2023...

      Hội nghị cũng đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU về nâng cao chất lượng cơ sở đảng và đảng viên, giai đoạn 2021-2025; Đề án số 08-ĐA/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

      Dịp này, các đại biểu được lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ quán triệt Quy định 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định 113-QĐ/TW ngày 10/7/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, quy định thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng uỷ cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương…