Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn Nâng cao kiến thức về xạ trị trong điều trị ung thư 

Xin mời click và đường link dưới đây để xem video 

https://bvdktuthainguyen.gov.vn/uploads/media/about/%E1%BA%A2NH%20TIN%20B%C3%80I/n%C4%83m%202020/th%C3%A1ng%206/01072020_Hoi%20thao%20Ung%20thu%20tin%20toan.mp4