Link download: Số 391CV-BV ngày 552022 Thông báo mời tham gia thi tuyển phương án kiến trúc