Chi tiết: Thông báo số 3: HỘI NGHỊ KHOA HỌC ĐIỀU DƯỠNG LẦN THỨ III