Nhằm xây dựng kế hoạch hoạt động của Dự án Norred năm 2016. Ngày 29/08/2015 Ban quản lý Dự án Norred Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã tổ chức Hội thảo “Xây dựng kế hoạch hoạt động Dự án Norred năm 2016”. 

Tham dự buổi Hội thảo có Ban Giám đốc BVĐKTW Thái Nguyên, Ban quản lý Dự án Bệnh viện, Lãnh đạo và cán bộ viên chức các phòng chức năng cùng với các chuyên khoa trong Dự án (Norred).

Ban quản lý dự án Bệnh viện triển khai Hội thảo dựa trên Kế hoạch Tổng thể của Dự án (2013-2019) mà BQLDATW đã phê duyệt cho Bệnh viện đa khoa 

Trung ương Thái Nguyên. Tại Hội thảo Ban tổ chức đã chia nhóm thảo luận để xây dựng kế hoạch hoạt động theo các Hợp phần của Dự án cho năm 2016 cụ thể như sau: Kế hoạch Mua sắm trang thiết bị y tế; Kế hoạch Đào tạo-Chuyển giao kỹ thuật tại các bệnh viện Hạt nhân; Kế hoạch Đào tạo-Chuyển giao kỹ thuật cho các đơn vị tuyến dưới tại Bệnh viện; Kế hoạch Cải tiến chất lượng bệnh viện. Kết thúc Hội thảo BQLDABV đã xây dựng được Kế hoạch hoạt động của năm 2016 phù hợp với những mục tiêu đã đặt ra để trình BQLDATW phê duyệt.