SƠ KẾT ADR 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

 1.Tổng số báo cáo: 16 báo cáo

 2. Phân bố số báo cáo ADR theo tháng Nhận xét: Số lượng báo cáo ADR phân bố không đều theo các tháng.

- Tháng 2 không ghi nhận báo cáo nào.

- Tháng 1, tháng 5 và tháng 6 ghi nhận nhiều báo cáo nhất với số lượng mỗi tháng chiếm 25%.

3. Phân bố số báo cáo ADR theo mức độ nghiêm trọng:        


Nhận xét: trong 16 báo cáo ADR, có 5 báo cáo (chiếm 31%) ở mức độ nghiêm trọng, 11 báo cáo (chiếm 69%) ở mức độ không nghiêm trọng.

4, Phân bố số báo cáo ADR theo khoa 

Nhận xét: Trong 6 tháng đầu năm, 16 báo cáo ADR được ghi nhận từ các khoa, trong đó ADR gặp khoa Sản chiếm tỷ lệ cao nhất (44%) .

5, Phân bố số báo cáo ADR theo nhóm thuốc 

Nhận xét:  Kháng sinh là nhóm thuốc có tỷ lệ báo cáo ADR nhiều nhất  chiếm tỷ lệ 75%. 

6. Thuốc kháng sinh được báo cáo nhiều nhất      

   

Nhận xét: Thuốc nghi ngờ gây phản ứng có hại xuất hiện nhiều nhất trong các báo cáo ADR liên quan đến kháng sinh là Cefotaxim 1g (chiếm 46%).