SƠ KẾT BÁO CÁO ADR QUÝ III NĂM 2017

1. Tổng số báo cáo: 10 báo cáo

2. Phân bố số báo cáo ADR theo tháng

 

Nhận xét:

    - Số lượng báo cáo phân bố không đều ở các tháng.

    - Số báo cáo ADR cao nhất trong tháng 7 với 5 với báo cáo, chiếm tỷ lệ 50 %.

3. Phân bố số báo cáo ADR theo mức độ nghiêm trọng: 

Nhận xét:  Trong 10 báo cáo ADR, có 1 báo cáo (chiếm 10%) ở mức độ nghiêm trọng, 9 báo cáo (chiếm 90%) ở mức độ không nghiêm trọng.

4. Phân bố số báo cáo ADR theo khoa:

 

Nhận xét:

- 10 báo cáo ADR được ghi nhận từ các khoa: Sản, Nội tiết - hô hấp, LK-BVSK, CTCH, Nội thận-TN, KBYC, Nội tiêu hóa

- Số lượng báo cáo ADR ghi nhận được ở khoa Sản nhiều nhất với 3 báo báo (chiếm 30%).

5. Phân bố số báo cáo ADR theo nhóm thuốc:

 

Nhận xét: Kháng sinh là nhóm thuốc có báo cáo ADR nhiều nhất với 9 báo cáo (chiếm 90%). 01 báo cáo ADR về thuốc giảm đau (Paracetamol)

6. Kháng sinh được báo cáo nhiều nhất:

 

Nhận xét:  Cefotaxime là thuốc được báo cáo ADR nhiều nhất với 3 báo cáo (chiếm 30%)