KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN, ĐOÀN KẾT MỘT LÒNG, HOÀN THÀNH TỐT CÁC CHỈ TIÊU THEO KẾ HOẠCH

Chi tiết xem tại đường link dưới đây:

https://thainguyen.dcs.vn/index.php/hoat-dong-cua-cac-dang-bo/dang-bo-benh-vien-tw-thai-nguyen/khac-phuc-kho-khan-doan-ket-mot-long-hoan-thanh-tot-cac-chi-tieu-theo-ke-hoach-32.html