BỆNH VIỆN ĐA KHOA

TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG TDVC 2015

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

  

THÔNG BÁO

LỊCH KIỂM TRA, SÁT HẠCH

Ngạch:  Kế toán viên

 

  


1.Thời gian: 7h30 Thứ 7, ngày 28/3/2015.
2. Địa điểm: Hội trường C, Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên.

        3. Nội dung:

          - Kiểm tra sát hạch.

         - Các thí sinh mang theo Thẻ dự thi.

       

 


                                                         Thái Nguyên, ngày  26  tháng  3  năm 2015

 

          T/M HỘI ĐỒNG TDVC

 

 

 

 

 

 

              HÀ TIẾN QUANG