BỘ Y TẾ

BVĐKTƯ THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH KIỂM TRA, SÁT HẠCH

(Thí sinh dự tuyển viên chức năm 2015)

 

Thời gian 

 

Địa điểm

Danh sách dự thi

(Theo số báo danh)

9h ngày 18/3/2015

Hội trường A

– BVĐKTrung ương Thái Nguyên

Từ số báo danh 001 đến 009

13h30 ngày 18/3/2015

Từ số báo danh 010 đến 022

7h30 ngày 18/3/2015

Bộ môn Điều dưỡng cơ bản
 Đại học Y-Dược Thái Nguyên
Từ số báo danh 023 đến 046
Và từ 087 đến 098

13h30 ngày 18/3/2015

Bộ môn Điều dưỡng cơ bản
 Đại học Y-Dược Thái Nguyên
Từ số báo danh 047 đến 072
Và từ 099 đến 103
Và số báo danh 085, 086

9h ngày 19/3/2015

Hội trường A – BVĐK
Trung ương Thái Nguyên

Từ số báo danh 252 đến 257

7h30 ngày 19/3/2015

 Bộ môn Điều dưỡng cơ bản
 Đại học Y-Dược Thái Nguyên
 Từ số báo danh 073 đến 084
Và từ 104 đến 126

13h30 ngày 19/3/2015 

 Bộ môn Điều dưỡng cơ bản
 Đại học Y-Dược Thái Nguyên
 Từ số báo danh 127 đến 147
Và từ 179 đến 188

9h ngày 20/3/2015 

 Hội trường A – BVĐK
Trung ương Thái Nguyên
 Từ số báo danh 301 đến 303
Và số báo danh 236, 237

7h30 ngày 20/3/2015

 Bộ môn Điều dưỡng cơ bản
 Đại học Y-Dược Thái Nguyên
 Từ số báo danh 148 đến 170
Và từ 189 đến 196
 13h30 ngày 20/3/2015  Bộ môn Điều dưỡng cơ bản
 Đại học Y-Dược Thái Nguyên
 Từ số báo danh 171 đến 178
Và từ 207 đến 210
Và từ 197 đến 206
 7h30 ngày 21/3/2015  Hội trường B – BVĐK
Trung ương Thái Nguyên
 Từ số báo danh 238 đến 251 
7h30 ngày 22/3/2015  Hội trường B – BVĐK
Trung ương Thái Nguyên
 Từ số báo danh 211 đến 235

 

 

Chú ý:
- Các ngạch Kế toán viên, Kỹ sư CNTT, Kỹ sư điện: tập trung thí sinh dự tuyển lúc 16h ngày 20/3 tại Hội trường A để nghe phổ biến lịch kiểm tra, sát hạch.

- Tất cả các ngạch dự tuyển (trừ ngạch Kỹ sư CNTT) tập trung tại Hội trường A lúc 16h ngày 01/4/2015 để nghe phổ biến thông tin về kiểm tra, sát hạch môn Tin học.

- Các thí sinh dự tuyển xem lịch kiểm tra, sát hạch này đối chiếu với danh sách và số báo danh được niêm yết tại cửa Hội trường A hoặc trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện theo địa chỉ: bvdktuthainguyen.gov.vn

                                                                                    Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

 

 

 

                                                                                               Hà Tiến Quang

 


Lịch kiểm tra, sát hạch

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG