Hội đồng nghiệm thu đề tài đã được thành lập với 5 Tiểu ban: Nội, Nội-Nhi, Ngoại-Sản, Dược-Cận lâm sàng, Điều dưỡng. Kết quả có 59 đề tài đã được nghiệm thu trong đó có 2 đề tài đạt loại xuất sắc, 25 đề tài đạt loại tốt, 31 đề tài đạt loại khá, 1 đề tài loại trung bình. Một số đề tài được Hội đồng đánh giá rất cao và đã lựa chọn gửi đi tham dự báo cáo ở các Hội nghị chuyên ngành trong nước

         

 

Báo cáo viên đang báo cáo đề tài trước Hội đồng nghiệm thu