Chi tiết: Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyền vòng 2