THÔNG BÁO SỐ 1
HỘI NGHỊ PHÒNG CHỐNG UNG THƯ KHU VỰC PHÍA BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ III
xin mời Download để xem tại link dưới đây! 

https://bvdktuthainguyen.gov.vn/uploads/media/about/%E1%BA%A2NH%20TIN%20B%C3%80I/n%C4%83m%202020/th%C3%A1ng%208/TH%C3%94NG%20B%C3%81O%20L%E1%BA%A6N%201%20H%E1%BB%98I%20NGH%E1%BB%8A%20UNG%20TH%C6%AF%20KHU%20V%E1%BB%B0C%20PH%C3%8DA%20B%E1%BA%AEC%20M%E1%BB%9E%20R%E1%BB%98NG%20L%E1%BA%A6N%20TH%E1%BB%A8%20III%20chu%E1%BA%A9n.pdf