Download chi tiết: Thư mời về việc mời chào giá gói thầu sửa chữa thay thế linh kiện và mời chào giá mua sắm TTBYT năm 2022

Download: VV mời chào giá gói thầu sửa chữa thay thế linh kiện