SỬ DỤNG CORTICOID AN TOÀN, HỢP LÝ

TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG

https://bvdktuthainguyen.gov.vn/uploads/media/duoc/corticoid%202017.pdf