SỬ DỤNG THUỐC KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT TRONG PHẪU THUẬT

tải bài viết tại đây

https://bvdktuthainguyen.gov.vn/uploads/media/duoc/Thu%E1%BB%91c%20ki%E1%BB%83m%20so%C3%A1t%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20huy%E1%BA%BFt%20trong%20ph%E1%BA%ABu%20thu%E1%BA%ADt.pdf