Tải bài viết tại đây

https://bvdktuthainguyen.gov.vn/uploads/media/duoc/HDSD%20kh%C3%A1ng%20sinh%20BVDKTWTN.docx