Hướng dẫn pha chế và bảo quản hóa chất, thuốc ung thư

download tại đây:

https://bvdktuthainguyen.gov.vn/uploads/media/duoc/pha%20v%C3%A0%20b%E1%BA%A3o%20qu%E1%BA%A3n%20h%C3%B3a%20ch%E1%BA%A5t%2C%20thu%E1%BB%91c%20ung%20th%C6%B0%202016.pdf