KHẢ NĂNG THẤM CỦA THUỐC KHÁNG SINH QUA DỊCH NÃO TỦY VÀ MẬT

downdoad tại đây

https://bvdktuthainguyen.gov.vn/uploads/media/duoc/TH%C3%94NG%20TIN%20THU%E1%BB%90C%20TH%C3%81NG%205.pdf