VĂN BẢN - TÀI LIỆU
STT Văn bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Tải về
1 Mẫu hướng dẫn xác nhận BN( Người nhà) điều trị 16/08/2019 31/12/2022
2 Về việc cấp phép nhập khẩu TTBYT của Công ty Hoàng Đức 12/04/2016 12/04/2016
3 Thông tư số 19/2014/TT-BYT ngày 02/6/2014 của Bộ Y tế quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuóc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc 02/06/2014 02/06/2014
4 Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc 25/02/2014 25/02/2014
5 Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập 31/10/2013 31/10/2013
6 Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và một 17/07/2013 17/07/2013
7 Phổ biến tài liệu truyền thông phòng chống cúm A(H7N9) 12/04/2013 12/04/2013
8 Quyết định phê duyệt Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013 – 2020 10/01/2013 10/01/2013
9 Về việc Giám sát công tác truyền thông phòng chống HIV/AIDS năm 2012 22/11/2012 22/11/2012
10 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 01/10/2012 01/10/2012
11 Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá số 09/2012/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 01/09/2012 01/09/2012
12 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế 30/08/2012 30/08/2012
13 Ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước 29/02/2012 29/02/2012
14 Về việc ban hành tạm thời định mức kinh tế kĩ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 20/02/2012 20/02/2012
15 Quyết định Phê duyệt Danh mục định mức tạm thời thuốc, hóa chất và vật tư tiêu hao để làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ y tế 09/02/2012 09/02/2012