BỘ Y TẾ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA

TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

Số:   384 /BV-CTXH

V/v hưởng ứng 70 năm Ngày truyền thống

Phòng chống thiên tai của Việt Nam

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     

Thái Nguyên, ngày   19    tháng  5  năm 2016

Kính gửi: Các đơn vị khoa, phòng, trung tâm thuộc Bệnh viện

 


Căn cứ Chỉ thị số 07/CT-BYT ngày 28/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn năm 2016 – 2020;

Thực hiện Công văn số /TWPCTT ngày 9/5/2016 của Bộ Y tế về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng 70 năm Ngày truyền thống phòng chống thiên tai của Việt Nam (22/5/1946 – 22/5/2016)

Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên đề nghị lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm, các cán bộ, viên chức tích cực hưởng ứng ngày phòng chống thiên tai Việt Nam với một số nội dung như sau:

     1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, các khoa, phòng, trung tâm, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai thảm họa của Bệnh viện.

     2. Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phòng ngừa, ứng phó và kịp thời khắc phục những hậu quả nếu có thiên tai, thảm họa xảy ra. (Ví dụ các phương án phòng ngừa trong mùa mưa bão như cắt tỉa cây, hệ thống chống sét, hệ thống cấp, thoát nước, chống ngập úng, đảm bảo cơ sở hạ tầng, an toàn cho người và máy móc thiết bị y tế. Đặc biệt đảm bảo việc cấp cứu, tham gia cứu nạn cứu hộ, phòng chống dịch bệnh khi thiên tai, thảm họa xảy ra, đồng thời đảm bảo đủ cơ số thuốc, vật tư, hóa chất thiết yêu phục vụ cấp cứu thiên tai, thảm họa,…Đối với mùa hè tăng cường tuyên truyền giáo dục tới người bệnh, người nhà người bệnh cách phòng, chống, nhận biết và sơ cấp cứu do thời tiết nắng nóng gây ra,..)

     3. Các đơn vị và mỗi cán bộ viên chức tích cực tham gia bảo vệ môi trường, có những việc làm, hành động thiết thực góp phần giảm thiểu tác động của hiện tượng El Nino, biến đổi khí hậu.

     4. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng, tuyên truyền về ý nghĩa ngày truyền thống, thành tựu chung, thành tự của ngành y tế và những thành tựu mà Bệnh viện đã đạt được những năm qua trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

     5. Tích cực tham gia, vận động ủng hộ đối với đồng bào nhân dân vùng không may gặp thiên tai, thảm họa.

     6. Phổ biến nội dung Luật phòng, chống thiên tai và các văn bản dưới luật tới các cán bộ công nhân viên trong toàn Bệnh viện thông qua các hình thức khác nhau phù hợp với đặc thù của từng đơn vị  nhằm nâng cao kiến thức, năng lực trong công tác phòng tránh, ứng phó và giảm nhẹ thiên tai;

     7. Kịp thời động viên, khen thưởng đối với những tấm gương tiêu biểu, các khoa, phòng, trung tâm, các CBVC đã có những thành tích xuất sắc trong lĩnh vực phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, thảm họa.

Nhận được Công văn này kính đề nghị các đơn vị khoa, phòng, trung tâm, các cán bộ viên chức trong toàn Bệnh viện tích cực hưởng ứng ngày truyền thống phòng chống thiên tai của Việt Nam và tham gia phòng chống, tìm kiếm, khắc phục hậu quả do thiên tai, thảm họa gây ra. Đồng thời thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân của Bệnh viện. 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (báo cáo);

- Như trên;

- Lưu: VT, CTH. 

GIÁM ĐỐC

 


PGĐ.Phan Bá Đào

( Đã Ký)