BỘ Y TẾ                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN ĐA KHOA                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN                                                 Thái Nguyên, ngày 27 tháng  5  năm 2016

    Số: 394/CV-BV

V/v Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống

tác hại thuốc là và hưởng ứng Ngày thế giới

không thuốc lá; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá

năm 2016

Kính gửi: Các khoa, phòng, trung tâm trong Bệnh viện

        Sử dụng thuốc lá đang là nguyên nhân chính gây bệnh tật và tử vong trên toàn thế giới, đặc biệt là các bệnh không lây nhiễm như: ung thư phổi, đột quỵ, mạch vành, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Việt Nam là một trong các Quốc gia đang phải đối mặt với sự gia tăng nhanh chóng của những căn bệnh này. Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/5/2013, với mục tiêu giảm tỷ lệ sử dụng, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các căn bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá.

       Thực hiện Công văn số: 2785/BYT- KCB ngày 16 tháng 5 năm  2016 của Bộ Y tế về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, Chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không khói thuốc lá, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2016. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đề nghị các khoa, phòng, trung tâm trong Bệnh viện tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:

      1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, các khoa, phòng, trung tâm, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá của Bệnh viện. Đưa nội dung PCTH thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng tháng, quý, năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế của mỗi đơn vị.

      2. Tổ chức tuyên truyền thông qua các cuộc họp, giao ban khoa, phòng, trung tâm hoặc giao ban của các tổ chức đoàn thể, họp hội đồng người bệnh cấp khoa, cấp Bệnh viện. Nội dung tuyên truyền tập trung vào Luật PCTH thuốc lá, quy định về thực hiện môi trường không khói thuốc tại nơi làm việc; quyền, nghĩa vụ của công dân trong phòng chống tác hại thuốc lá; nghĩa vụ của người hút thuốc; quyền, trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị.

     3. Thực hiện khoa, phòng, trung tâm không khói thuốc lá với nội dung: Duy trì việc treo biển báo cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc; Đưa tiêu chí không hút thuốc tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn thi đua của cán bộ viên chức và người lao động của đơn vị; Các đoàn kiểm tra phối hợp thực hiện kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc của mỗi đơn vị.

     4. Tích cực tham gia, vận động cán bộ viên chức, người thân, người bệnh và người nhà người bệnh nghiêm chỉnh chấp hành Luật Phòng, Chống tác hại thuốc lá, không hút thuốc là tại nơi làm việc, tại bệnh phòng. Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe tới người bệnh, người nhà người bệnh về tác hại của việc hút thuốc lá chủ động và thụ động trong quá trình khám, chữa bệnh, chăm sóc phục vụ người bệnh. Tiếp tục duy trì tổ chức việc ký cam kết, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về cấm hút thuốc lá trong Bệnh viện.

    5. Tích cực hưởng ứng các hoạt động Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến ngày 31/5/2016. Treo băng – rôn, khẩu hiệu, biển bảng,… tuyên truyền tại các địa điểm phù hợp và tại cổng chính Bệnh viện với nội dung “Cấm hút thuốc lá tại Bệnh viện, trường học và nơi làm việc”.

   6. Kịp thời động viên, khen thưởng đối những tấm gương tiêu biểu, các khoa, phòng, trung tâm, các CBVC đã có những hoạt động, việc làm thiết thực trong việc phòng, chống tác hại thuốc lá.

   7. Các đơn vị, CBVC có thể truy cập thông tin về Luật PCTH thuốc lá, chủ đề ngày thế giới không thuốc lá và các tài liệu truyền thông được đăng trên trang thông tin điện tử của Chương trình PCTH thuốc lá: www.vinacosh.gov.vn hoặc trên trang Web của Bệnh viện tại địa chỉ: https://bvdktuthainguyen.gov.vn

     Nhận được Công văn này kính đề nghị các đơn vị khoa, phòng, trung tâm, các cán bộ viên chức trong toàn Bệnh viện tích cực hưởng ứng Ngày thế giới không khói thuốc lá, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2016. Qua đó góp phần giảm thiểu số người mắc bệnh do hút thuốc lá gây ra, giảm chi phí y tế, an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống.

 


Nơi nhận:                                                                                                                                     KT.GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc (báo cáo);                                                                                                        PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên;                                                                                                                                      (Đã Ký)

- Lưu: VT, CTXH.                                                                                                                        Nguyễn Huy Sơn