SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN

CHI CỤC AN TOÀN VỀ SINH THỰC PHẨM

Số: 99/ATTP-HCTH

V/v thông báo số điện thoại đường dây nóng.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Thái Nguyên, ngày 19 tháng  5  năm 2016

 

Kính gửi: Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Thái Nguyên

 


     Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP;

     Căn cứ Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 30/12/2008 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ của Chi cục ATVSTP thuộc Sở Y tế;

     Căn cứ kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 12/5/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên về thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

     Chi cục ATVSTP lập đường dây nóng để thu thập thông tin quản ánh về tình hình ATTP trên địa bàn tỉnh

     SĐT: 0280 3656 866, trực 24/24 giờ

     Vậy chi cục ATVSTP tỉnh Thái Nguyên thông báo đến các cơ quan, đoàn thể, chính quyền các cấp và toàn thể nhân dân.

Trân trọng !

 

 

 

Nơi nhận:

- Cục ATTP;

- BCĐ Liên ngành

- VSATTP tỉnh;

- Sở Y tế;

- Sở TTTT;

- Đài phát thanh và truyền hình tỉnh;

- Cổng TTĐT;

- UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- PYT, TTYT các huyện, thành phố, thị xã;

- Các bệnh viện: A,C,Gang Thép, Đa khoa T.Ư;

- Các bệnh viện tuyến huyện, thành phố, thị xã;

 

 


CHI CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Lý Văn Cảnh