7
Đề án 1816 bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên
Xem thêm
2
6

Tin hoạt động bệnh viện

KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014)

KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Ngày thành lập  Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và  25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014)
Căn cứ Kế hoạch số 223-KH/TWĐTN-BTG, ngày 12/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014); Kế hoạch số 48/KH - UBND, ngày 23/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân”, nội dung cụ thể như sau: 
5